Uprzejmie informujemy, że począwszy od numeru 1/2018 czasopismo "Studia z Teorii Wychowania" korzysta z platformy internetowej INDEX COPERNICUS

Aktualny numer czasopisma: 
2019_4_200png

ISSN: 2083-0998 


Studia z Teorii Wychowania to kwartalnik naukowy ukazujący się pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk. Wydawcą czasopisma jest Wydawnictwo Naukowe Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Periodyk ukazuje się od 2010 roku. Wersją pierwotną czasopisma jest wersja drukowana.

Za publikację artykułu w „Studiach z Teorii Wychowania” Autor otrzymuje 20 punktów.

Czasopismo naukowe "Studia z Teorii Wychowania"  jest indeksowane w:  ERIH PLUS, BazHum, The Central and Eastern European Online Library (CEEOL)The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH)ICI Journals Master List, POLindex znajduje się w wykazie punktowanych czasopism.

Afiliacja: 

3618a987-20fc-4e97-8964-3d020785e442png

Artykuły i studia z badań są publikowane w języku polskim, jednak nie unikamy prezentacji tekstów w językach podstawowych dla pedagogiki i innych nauk, należących do obszaru szeroko rozumianej humanistyki, a zatem publikujemy również teksty w języku angielskim i niemieckim. Każdy artykuł zawiera streszczenie w języku angielskim. Czasopismo ukazuje się cztery razy w roku. Redakcja przyjmuje artykuły w trybie ciągłym. Redakcja nie zwraca Autorom tekstów nadesłanych do publikacji.


Adres redakcji:
Wydawnictwo Naukowe

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
ul. Broniewskiego 48
01-771 Warszawa
Sekretarz redakcji: dr hab. prof. ChAT Stefan T. Kwiatkowski
redakcjastw@chat.edu.pl


Klauzula informacyjna

  • Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie z siedzibą przy ulicy Broniewskiego 48, 01-771 Warszawa.
  • Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych za pomocą poczty elektronicznej, pod adresem: iod@chat.edu.pl
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu wydawniczego.
  • Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie.
  • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania procesu wydawniczego, a po jego zakończeniu przez okres zgodny z przepisami prawa obowiązującymi w tym zakresie.
  • Ma Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
  • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) – gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
  • Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim.
  • Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
  • Administrator danych nie będzie przekazywał danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.