Uprzejmie informujemy, że począwszy od numeru 1/2018 czasopismo "Studia z Teorii Wychowania" korzysta z platformy internetowej INDEX COPERNICUS

Aktualny numer czasopisma: 
SzTW_150jpg

ISSN: 2083-0998 


Studia z Teorii Wychowania to kwartalnik naukowy ukazujący się pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk. Wydawcą czasopisma jest Wydawnictwo Naukowe Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Periodyk ukazuje się od 2010 roku. Wersją pierwotną czasopisma jest wersja drukowana.

Za publikację w Studiach z Teorii Wychowania Autor otrzymuje  punktów.

Afiliacja: 

wp_logo_poprawionepng

Czasopismo "Studia z Teorii Wychowania"  jest indeksowane w: BazHumCentral and Eastern European Online Library (CEEOL)CEJSHICI Journals Master List, POLindex

Artykuły i studia z badań są publikowane w języku polskim, jednak nie unikamy prezentacji tekstów w językach podstawowych dla pedagogiki i innych nauk, należących do obszaru szeroko rozumianej humanistyki, a zatem publikujemy również teksty w języku angielskim i niemieckim. Każdy artykuł zawiera streszczenie w języku angielskim. Czasopismo ukazuje się cztery razy w roku. Redakcja przyjmuje artykuły w trybie ciągłym. Redakcja nie zwraca Autorom tekstów nadesłanych do publikacji.


Adres redakcji:
Wydawnictwo Naukowe

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
ul. Broniewskiego 48
01-771 Warszawa
Sekretarz redakcji: dr Stefan T. Kwiatkowski
redakcjastw@chat.edu.pl