prof. dr hab. Bogusław Śliwerski - redaktor naczelny

ed925539-5ba6-48ac-8e62-faf9f0735bddjpgBogusław Śliwerski – pedagog, profesor zwyczajny Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego i profesor kontraktowy Wydziału Nauk Pedagogicznych Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie; doktor honoris causa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej oraz Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, profesor honorowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie i Uniwersytetu Śląskiego, przewodniczący Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN, ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej, ekspert Narodowego Centrum Nauki oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, członek Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów. Jest też członkiem zwyczajnym Łódzkiego Towarzystwa Naukowego oraz honorowym przewodniczącym Łódzkiego Towarzystwa Pedagogicznego. Wypromował 14 doktorów nauk humanistycznych w dyscyplinie pedagogika. Kierował 9 projektami badawczymi w konkursach (KBN, MNiSW i NCN) oraz uczestniczył łącznie w 13 międzynarodowych (Czechy, Norwegia, Słowacja) i ogólnokrajowych zespołach badawczych. Jest redaktorem czterech tomów międzynarodowego podręcznika „Pedagogika” (GWP Gdańsk) i współredaktorem dwóch tomów podręcznika akademickiego „Pedagogika” (WN PWN) oraz współredaktorem z ks. prof. ChAT B. Milerskim „Leksykonu PWN. Pedagogika”. Jako autor, współautor, tłumacz i redaktor wydał ponad 60 monografii naukowych oraz ponad 700 artykułów naukowych i popularnonaukowych w recenzowanych czasopismach i monografiach zwartych. Ostatnio opublikował: „Harcerstwo jako źródło pedagogicznej pasji” (Kraków 2016); „Edukacja (w)polityce. Polityka (w)edukacji” (Kraków 2015); „Diagnoza uspołecznienia szkolnictwa publicznego III RP w gorsecie centralizmu” (Kraków 2013); „Szkoła na wirażu zmian politycznych. Bez cenzury” (Kraków 2012), „Pedagogika ogólna. Podstawowe prawidłowości” (Kraków 2012); „Klinika akademickiej pedagogiki” (2011); „Teoretyczne i empiryczne podstawy samowychowania” (Kraków 2010); „Myśleć jak pedagog” (Gdańsk 2010); „Współczesna myśl pedagogiczna. Znaczenia. Klasyfikacje. Badania” (Kraków 2009); „Problemy współczesnej edukacji. Dekonstrukcja polityki oświatowej III RP” (Warszawa 2009). Jest założycielem i redaktorem naczelnym półrocznika „Studia z Teorii Wychowania”, członkiem rad naukowych m.in. takich czasopism pedagogicznych jak: „Acta Facultatis Paedagogicae Universitatis Tyrnaviensis”, „The New Educational Review”, „Rocznik Pedagogiczny KNP PAN”; „Chowanna”; „Przegląd Pedagogiczny”; „Teraźniejszość–Człowiek–Edukacja”, „Auxilium Sociale Novum”, „Ars Educandi”, „Problemy Wczesnej Edukacji”, „Parezja”, Szkice Familiologiczne” czy „StRuNa – Ogólnopolski Biuletyn Młodych Naukowców”. Służył ponad 30 lat w ZHP (harcmistrz), a w oświacie współtworzył eksperyment pedagogiczny w Łodzi i animował ruch nauczycieli klas autorskich w kraju i poza granicami (Szwajcaria, Słowacja). Jest dwukrotnym laureatem nagród ministra edukacji za indywidualne osiągnięcia naukowe, wyróżniony m.in. przez Radę Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM w Poznaniu „Medalem Za Zasługi Dla Pedagogiki Współczesnej” (2013) a przez Kapitułę Konkursów dotyczących innowacji w edukacji i dla edukacji Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego Nagrodą Specjalną – Statuetką „Skrzydła Wyobraźni” (2013). Został odznaczony m.in. Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Za Zasługi Dla ZHP, Medalem Uniwersytetu Łódzkiego w Służbie Społeczeństwu i Nauce. Zainteresowania naukowe: pedagogika ogólna, filozoficzne i teoretyczne podstawy wychowania, pedagogika porównawcza, andragogika i pedagogika (wczesno)szkolna. Od 2007 r. prowadzi blog: www.sliwerski-pedagog.blogspot.com