DLA AUTORÓW

INFORMACJE 

WSKAZÓWKI EDYTORSKIE


Redakcja Studiów z Teorii Wychowania zaprasza Autorów zainteresowanych współpracą z kwartalnikiem do nadsyłania własnych rozpraw do jednego z niżej wymienionych stałych działów czasopisma:
 • Rozprawy
 • Studia z badań
 • Metodyka kształcenia
 • Praktyka wychowania
 • Recenzje
 • Rozprawy młodych naukowców
 • Sprawozdania z konferencji
 • Bibliografie tematyczne

Procedura recenzowania artykułów w czasopiśmie Studia z Teorii Wychowania odwołuje się do zaleceń opracowanych przez Zespół do Spraw Etyki w Nauce Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Autorzy przysyłając artykuł do publikacji w czasopiśmie wyrażają zgodę na proces recenzji. Kryteria oceny artykułu zawiera arkusz recenzji dostępny na stronie internetowej czasopisma. Nadesłane artykuły są poddawane ocenie formalnej przez Redakcję, a następnie są recenzowane według procedury double-blind review przez dwóch zewnętrznych recenzentów, którzy nie są członkami Redakcji pisma, posiadają stopień doktora habilitowanego, mają udokumentowany dorobek w dziedzinie, do której odwołuje się artykuł oraz nie są zatrudnieni w jednostce wydającej czasopismo.

Z przyjemnością informujemy, że Redakcja czasopisma „Studia z Teorii Wychowania”  rozpoczęła korzystanie z nowego systemu redakcyjnego ICI Publishers Panel.

W związku z tym zmienił się również system składania oraz recenzowania manuskryptów. Redakcja przyjmuje manuskrypty wyłącznie za pośrednictwem elektronicznego zgłaszania manuskryptów na stronie czasopisma –-> Złóż manuskrypt

Poszczególne części składające się na artykuł należy przesyłać w osobnych plikach.

Każdy nadesłany plik powinien być nazwany w następujący sposób:

inicjały Autora _pierwsze słowo tytułu artykułu_ strona tytułowa/tabele/ryciny

np.: IK_Wychowanie_strona tytułowa;
      IK_Wychowanie_ryc.1

W osobnych plikach powinny zostać przesłane następujące części:

1.     Plik 1: Tekst główny manuskryptu BEZ INFORMACJI O AUTORZE:

 • tytuł,
 • główny tekst pracy (w tekście pracy należy zaznaczyć miejsca umieszczenia tabel i rycin),
 • bibliografia,
 • streszczenie i słowa kluczowe w języku angielskim,
 • streszczenie i słowa kluczowe w języku polskim.
2.     Plik 2: Strona tytułowa:
 • tytuł pracy w języku polskim i angielskim;
 • imię i nazwisko autora lub autorów (maksymalnie 4 autorów);  
 • nazwy instytucji, z których praca pochodzi, adres autora odpowiedzialnego za korespondencję powinien być dokładnym adresem pocztowym oraz zawierać adres e-mailowy.
 • numer ORCID
3.     Pliki z tabelami i/lub   pliki rycinami:
 • tabele, ponumerowane liczbami arabskimi (numeracja wg wzoru: tab. 1, tab. 2), zgodnie z kolejnością ich cytowania w tekście. Wszystkie tabele wysyłamy w jednym pliku (format .doc, .docx, .xls, .xlsx), zatytułowanym zgodnie z wytycznymi,
 • rysunki, wykresy, fotografie należy numerować jako ryciny (ryc. 1, ryc. 2) i dołączyć do pracy w oddzielnych plikach (format JPG, TIFF, BMP lub EPS). Opis rycin należy wykonać w odrębnym pliku, w kolejności zgodnej z ich numeracją w tekście. Jakość wykonania rycin powinna zapewnić czytelność po publikacji. Zalecana maksymalna rozdzielczość 300 dpi.

Rysunki, zdjęcia, tabele, wykresy powinny być przygotowane w odcieniach szarości, prosimy nie stosować kolorów, nie będą widoczne w druku.
W wykresach można stosować szare tinty lub tekstury.

Miejsce wstawienia w tekście tabel/rycin należy zaznaczyć poprzez umieszczenie ześrodkowanego tytułu (czcionka Times New Roman, rozmiar 10), według schematu:

Tabela 1. Tytuł tabeli

4.     Informacja o Autorze
Prosimy o dołączenie informacji o Autorze jako pliku redakcji. Plik powinien zawierać następujące informacje:

 • imię i nazwisko,
 • tytuł naukowy,
 • afiliacja,
 • adres korespondencyjny,
 • adres e-mail
 • telefon kontaktowy.

Procedura składania recenzji, sprawozdań i bibliografii tematycznych
W przypadku tego typu tekstów nie jest konieczne zamieszczanie na platformie ICI streszczeń i słów kluczowych, konieczne jest natomiast zamieszczenie tłumaczenia tytułu na język angielski.
Autorzy zobowiązani są do przesłania, za pośrednictwem platformy ICI Publishers Panel, dwóch plików:
Plik 1. Tekst główny:  imię i nazwisko autora lub autorów, tytuł,  główny tekst,  bibliografia.
Plik 2. Informacja o Autorze: Prosimy o dołączenie informacji o Autorze jako pliku redakcji. Plik powinien zawierać następujące informacje:  imię i nazwisko,  tytuł naukowy,  afiliacja,  adres korespondencyjny,  adres e-mail,  telefon kontaktowy.

Prosimy osoby zamierzające opublikować swój tekst w Studiach z Teorii Wychowania o uwzględnienie zasad edytorskich opracowanych przez Redakcję.

PRACA PRZYGOTOWANIA NIEZGODNIE Z WYMOGAMI ZOSTANIE ODESŁANA AUTOROWI DO POPRAWY.

1.     Przyjmowane są manuskrypty przygotowane w programie Microsoft Word (doc, docx) lub Open Office (odt), w stanie gotowym do składu, z zachowaniem obowiązujących zasad pisowni.
2.     Format papieru: A4, margines standardowy – 2,5 cm.
3.     Należy stosować czcionkę Times New Roman, 12 punktów, interlinię 1,5 w: manuskrypcie, streszczeniach oraz piśmiennictwie, wyrównanie obustronne. Prosimy o nie formatowanie tekstu oraz nie stosowanie grafiki smart art.
4.     Kursywę należy zaznaczyć na czerwono.
5.     Cytowania, które mają być wcięte należy zaznaczyć na zielono.
Tekst główny artykułu pisany czcionką Times New Roman, rozmiar 12.
                     Tekst wcięty pisany mniejszą bądź taką samą czcionką,
                        zaznaczony na zielono.

6.     Przypis wprowadzamy cyfrą w indeksie rnym, umieszczoną po powoływanej albo cytowanej treści. Przypis traktujemy jak zdanie: zaczynamy wielką literą, kończymy kropką.
7.     Tekst nie powinien przekraczać objętości jednego arkusza (z piśmiennictwem).
8.     Należy zastosować numerację stron.
9.     Proszę nie stosować formatowania stylami typu „nagłówek”.
10. Uprzejmie prosi się o nie używanie tzw. „miękkiego enteru” https://pl.wikipedia.org/wiki/Mi%C4%99kki_enter;
11. Tekst główny powinien mieć następującą strukturę:
- Wprowadzenie
- Kolejne partie tekstu wyróżnione podtytułami
- Podsumowanie
W tekście należy podać pełne imiona osób wymienionych po raz pierwszy (np. Jan Kowalski). W przypadku każdej kolejnej wzmianki należy podać inicjał imienia i nazwisko (np. J. Kowalski).
Przypisy umieszczamy u dołu strony.

Wzór przypisów (przypisy dolne: czcionka Times New Roman, 10 punktów):
B. Niemierko, Diagnostyka pedagogiczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009, s. 15.
V. Edlinger, Korczakowskie obserwacje dziecięcego świata, w: (red.) B. Śliwerski, Jak zmieniać szkołę? Studia z polityki oświatowej i pedagogiki porównawczej, Oficyna Wydawnicza "Impuls", Kraków 2008, s. 24.
A. Krause, Kryzys kształcenia a zadania uniwersytetu i nauk społecznych, „Studia z Teorii Wychowania” 2011 nr 2 (3), s. 15.

W przypadku dwóch (lub więcej) bezpośrednio następujących po sobie cytowań tego samego źródła należy zastosować następujący zapis:
V. Edlinger, Korczakowskie obserwacje dziecięcego świata, w: (red.) B. Śliwerski, Jak zmieniać szkołę? Studia z polityki oświatowej i pedagogiki porównawczej, Oficyna Wydawnicza "Impuls", Kraków 2008, s. 24.   (pierwsze cytowanie)
Tamże, s. 31.   (drugie cytowanie, następujące bezpośrednio po pierwszym)

W przypadku każdego kolejnego cytowania źródła, którego pełny zapis znalazł się już w jednym z wcześniejszych przypisów, należy zastosować następujący zapis:
V. Edlinger, Korczakowskie obserwacje dziecięcego świata, w: (red.) B. Śliwerski, Jak zmieniać szkołę? Studia z polityki oświatowej i pedagogiki porównawczej, Oficyna Wydawnicza "Impuls", Kraków 2008, s. 24.   (pierwsze cytowanie)
V. Edlinger, Korczakowskie obserwacje dziecięcego świata..., dz. cyt., s. 41.   (każde kolejne cytowanie)

Bibliografia:

Badzińska E., Case study. Miejsce uczelni w kreowaniu kapitału społecznego, w: (red.) E. Skawińska, Kapitał społeczny w rozwoju regionu, Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa 2012, s. 25-45.
Dylak S., Architektura wiedzy w szkole, Difin, Warszawa 2013.
Klus-Stańska D., Wiedza, która zniewala – transmisyjne tradycje w szkolnej edukacji, „Forum Oświatowe” 2000 nr 1 (146), s. 21-40. 
Piekarski J., Urbaniak-Zając D. (red.), Innowacje w edukacji akademickiej. Szkolnictwo wyższe w procesie zmiany, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010.
http ://files.meetup.com/410989/Distributedcognition.pdf z dn. 23.01.2012
Opis bibliograficzny strony WWW musi zawierać nazwisko autora i tytuł pracy, tryb dostępu, protokół dostępu (miejsce, ścieżka, nazwa), a także datę dostępu.

Redakcja prosi o używanie funkcji sprawdzania pisowni, by uniknąć niepotrzebnych błędów.

Po zakwalifikowaniu tekstu do druku Autor otrzymuje drogą mailową plik PDF w celu wykonania korekty autorskiej. Należy bardzo uważnie przeczytać tekst i nanieść kolorem czerwonym ewentualne poprawki, np. błędów literowych. Należy zwrócić szczególną uwagę na układ i zawartość tabel i rycin. Skan/zdjęcia tekstu z naniesionymi poprawkami należy przesłać na adres redakcjastw@chat.edu.pl  w terminie dwóch dni od jego otrzymania.

Brak zwrotu korekty autorskiej w wyznaczonym terminie oznacza akceptację otrzymanej wersji tekstu.

Pomoc Autora w wychwyceniu wszystkich drobiazgów jest bardzo ważna, jest wyrazem troski o to, by tekst był jak najwyższej wartości.

Każda osoba składająca manuskrypt za pośrednictwem ICI Publishers Panel pobiera zgodę na digitalizację, którą zobowiązana jest wydrukować podpisać i przesłać przez panel elektroniczny podczas zgłaszania manuskryptu.

O dopuszczeniu manuskryptu do druku decyduje Redakcja, opierając się na opinii recenzentów.

Publikowane teksty nie są objęte honorariami autorskimi ze względu na niekomercyjny charakter czasopisma.

Do każdego składanego manuskryptu musi zostać dołączona ZGODA NA DIGITALIZACJĘ (wypełniona odręcznie).

Zgoda na digitalizację.pdf

 Zapraszamy do publikacji na łamach naszego czasopisma      

CHATnspoleczne_logopng