DLA AUTORÓW

INFORMACJE 

WSKAZÓWKI EDYTORSKIE


Redakcja Studiów z Teorii Wychowania zaprasza Autorów zainteresowanych współpracą z kwartalnikiem do nadsyłania własnych rozpraw do jednego z niżej wymienionych stałych działów czasopisma:
 • Rozprawy
 • Studia z badań
 • Metodyka kształcenia
 • Praktyka wychowania
 • Recenzje
 • Rozprawy młodych naukowców
 • Sprawozdania z konferencji
 • Bibliografie tematyczne
Prosimy osoby zamierzające opublikować swój tekst w Studiach z Teorii Wychowania o uwzględnienie zasad edytorskich podanych obok.

Procedura recenzowania artykułów w czasopiśmie Studia z Teorii Wychowania odwołuje się do zaleceń opracowanych przez Zespół do Spraw Etyki w Nauce Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Autorzy przysyłając artykuł do publikacji w czasopiśmie wyrażają zgodę na proces recenzji. Kryteria oceny artykułu zawiera arkusz recenzji dostępny na stronie internetowej czasopisma. Nadesłane artykuły są poddawane ocenie formalnej przez Redakcję, a następnie są recenzowane według procedury double-blind review przez dwóch zewnętrznych recenzentów, którzy nie są członkami Redakcji pisma, posiadają stopień doktora habilitowanego, mają udokumentowany dorobek w dziedzinie, do której odwołuje się artykuł oraz nie są zatrudnieni w jednostce wydającej czasopismo.

Uprzejmie informujemy, iż każdy artykuł przesyłany do Redakcji „Studiów z Teorii Wychowania” winien być opatrzony następującym zestawieniem danych:

 • Nazwisko i imię autora/autorów
 • Miejsce zatrudnienia, e-mail oraz adres do korespondencji autora/autorów
 • Tytuł artykułu w języku publikacji oraz w języku angielskim
 • Streszczenie w języku angielskim
 • Słowa kluczowe w języku angielskim oraz właściwym dla publikacji
 • Bibliografia
 • Podpisana umowa wydawnicza (po przyjęciu artykułu do druku, wersja: PL, EN)
Jednocześnie informujemy, iż artykuły, w których nie zostaną zamieszczone powyższe dane nie będą przyjmowane do druku. Konieczność zamieszczenia wskazanych wyżej danych jest spowodowana wymaganiami baz danych, w których nasze pismo jest indeksowane, a także wymaganiami Platformy Internetowej ICM, na której będzie umieszczane czasopismo. 

Za publikację w Studiach z Teorii Wychowania Autor otrzymuje 8 punktów. 

Studia z Teorii Wychowania są indeksowane w następujących bazach: 

 • The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH) 
 • BazHum 
 • Index Copernicus 
 • The Central and Eastern European Online Library (CEEOL)
 • POLindex 


Zapraszamy do publikacji na łamach naszego czasopisma

Sekretarz redakcji: dr Joanna Koleff-Pracka
e-mail:
 • koleff@chat.edu.pl
 • redakcjastw@chat.edu.pl
Prosimy osoby zamierzające opublikować swój tekst w Studiach z Teorii Wychowania, o uwzględnienie następujących zasad edytorskich:
 • Teksty – 30 wierszy na stronie, około 60 miejsc znakowych w wierszu, czcionka 12 Times New Roman, 1,5 interlinia, margines z lewej strony 3,5 cm – należy dostarczyć w postaci wydruku komputerowego oraz wysłać pocztą elektroniczną jego cyfrowy zapis. Prosimy o nie formatowanie tekstu oraz nie stosowanie grafiki smart art. 
 • Tekst powinien mieć następującą strukturę: 
Wprowadzenie
Kolejne partie tekstu wyróżnione podtytułami
Podsumowanie

Bibliografia
 - W tekście należy podać pełne imiona osób wymienionych po raz pierwszy.
 - Przypisy umieszczamy u dołu strony. 

Wzór przypisów:

 • B. Niemierko, Diagnostyka pedagogiczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009, s. 15.
 • V. Edlinger, Korczakowskie obserwacje dziecięcego świata, w: B. Śliwerski, Jak zmieniać szkołę? Studia z polityki oświatowej i pedagogiki porównawczej, Oficyna Wydawnicza IMPULS, Kraków 2008.
 • A. Krause, Kryzys kształcenia a zadania uniwersytetu i nauk społecznych, w: „Studia z Teorii Wychowania” 2011 nr 2 (3).
Opis bibliograficzny strony WWW musi zawierać nazwisko autora i tytuł pracy, tryb dostępu, protokół dostępu (miejsce, ścieżka, nazwa), a także datę dostępu np.:

Wszystkie tabele i ryciny prosimy numerować kolejno w obrębie rozdziału, osobno tabele, osobno ryciny (rycina 1.2; tabela 1.2 itd.). W tekście zamieszczamy tylko odnośnik, w którym miejscu dana tabela czy rycina ma być, a je same zamieszczamy na końcu rozdziału. Każda tabela i rycina musi mieć podpis lub nagłówek (np. Tabela 7.6. Stadia rozwoju psychospołecznego E. Ericksona).

Do tekstu należy koniecznie dołączyć krótkie streszczenie w języku polskim i angielskim (ok. 20 wierszy łącznie z tytułem artykułu) oraz słowa klucze w języku angielskim, a także na osobnej stronie krótką notę o autorze. Jeśli występuje więcej niż jeden autor tekstu, należy nadesłać noty biograficzne wszystkich autorów oraz pełny adres korespondencyjny i adres poczty elektronicznej autora, który będzie prowadził korespondencję dotyczącą publikacji z oświadczeniem o procentowym udziale każdego z nich w powstaniu tekstu.

Nadesłane zgodnie z wymaganiami redakcyjnymi teksty będą opiniowane przez dwóch recenzentów.

Maszynopis przysłany do Redakcji jest traktowany przez Redakcję i Wydawcę jako utwór oryginalny, do którego Autor dysponuje pełnią praw. Jeśli Autor utworu publikował go przed nadesłaniem do Studiów z Teorii Wychowania, musi opatrzyć swój tekst stosownym przypisem, zawierającym informację o miejscu i czasie publikacji.

Publikowane teksty nie są objęte honorariami autorskimi ze względu na niekomercyjny charakter czasopisma, które będzie dostępne, oprócz wersji drukowanej, także na stronie internetowej Wydawcy.

Maszynopis przysłanego do Redakcji tłumaczenia jest traktowany przez Redakcję i Wydawcę jako tłumaczenie (utwór), do dokonania którego Autor dysponował pełnią praw. Redakcja nie zwraca Autorom tekstów nadesłanych i nieprzyjętych do druku.

Prosimy Autorów o czytelne podanie imienia, nazwiska, stopnia i tytułu naukowego, nazwy i adresu reprezentowanego przez siebie ośrodka naukowego, adresu korespondencyjnego i numeru telefonu, a także adresu poczty elektronicznej.

Redakcja zastrzega sobie prawo do wprowadzenia poprawek i skrótów oraz poinformuje Autora o przyjęciu lub nieprzyjęciu artykułu do druku.